තනි තටුව; ජීවිතයේ ප්‍රබන්ධ මානය

2002 වර්ෂයේ දී අශෝක හඳගම විසින් නිර්මිත ‘තනි තටුව’ චිත්‍රපටයේ රැඩිකල් මානය වූයේ එමඟින් නිරූපණය වූ ලිංගික වෙනසේ ප්‍රබන්ධමය මානයයි. චිත්‍රපටය රිදී තිරය මත වැක්කෙරෙන තුරු අප ‘ලිංගික-වෙනස’ ස්වභාවික එකක් ලෙසින් අවබෝධ කරගෙන සිටියෙමු. නමුත් ‘තනි තටුව’ චිත්‍රපටය විසින් ලිංගික වෙනසේ (ස්ත්‍රී-පුරුෂ භේදය) ප්‍රබන්ධ මානය (Fictional Nature) තහවුරු කරන ලදී. ශ්‍රී ලාංකිකයන් බහුතරය ලිංගික වෙනස … Continue reading තනි තටුව; ජීවිතයේ ප්‍රබන්ධ මානය