අප විසින් මීට ප්‍රථම යානි ලංකාවට එන බව පැවසූ විට බොහෝ දෙනා අපට උපහාස කලහ. ඔන්න දැන් යානි ලංකාවට එනවා. විස්තර අවශ්‍ය අය යානිගේ නිළ වෙබ් අඩවියට ගොඩ වන්න!

මෙම ප්‍රසංගයට ජීවත්ව සිටියා නම් මයිකල් ජැක්සන් ද පැමිණෙනු ඇත.

10003250_422372671240561_581312436_n

ඔබේ අදහස කියන්න...