2015 ඔක්තෝබර්-නොවැම්බර් සමබිම පුවත්පතේ නවතම කලාපය සමග නිකුත් වූ Missing විශේෂ අතිරේකය පහතින් කියවන්න.

SAMBIMA MISSING 2015 October November by rightsnow

ඔබේ අදහස කියන්න...