ආදරය පාවා දිය හැකි ද ?

ආදරයට වහල් වීම පාපයක් ද?

ගොර්බචොව් විවෘත කල “වම” නිසා අලුතින් සිතීමට ඉඩ විවර විය.

ඒ සඳහා සමාජය සංවිධානය කිරීමට අලුත් කෘතියක් සමාජයට අවශ්‍යය.

එය “හෙජමොනිය” සහ “හිස්ටීරියාව” පොත් වල ක්ෂිතිජය ඉක්ම විය යුතුය.

1996- 2004- 2015 ?

===============================================================================

මම බලන් න්නම් කියලා කියන්න
සුපුරුදු ස්ථානයේ
මෙම වෙහෙස හා  සමග

කිසිම ගැලවීමක් නැහැ
කාන්තාවක් අවශ්ය….
ඔබ එය දැන තියෙනවා….

 

ඔබේ අදහස කියන්න...