වරැෆාකිස් ගෝලීය ප්‍රාග්ධනය හමුවේ වමේ ව්‍යාපාරයේ උපාය මාර්ග ගැන කල සාකච්චාව.

ඔබේ අදහස කියන්න...