එක ගඟක ඉවුරු දෙක කවදා
කොතැන මුණ ගැසේදෝ
එහි ගලන ජලය හෙට වියළී
මගදි නතර වේදෝ

Jagath 2

ඔබේ අදහස කියන්න...