ම නම් ඕවා ගනං ගන්නෙ නැහැ.

ඒත් මේ අම්මල……….

Hoonymoon

පෙරටුගාමී පක්ෂයේ අදහස් වලට වඩා සුජීව සේරසිංහ හොඳයි වගේ……

Mod සුජීව ඉන්නෙත් අම්මලගෙ පැත්තෙ

stalin

ඔබේ අදහස කියන්න...