අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි චිත්‍රපටි සංස්ථාවේ සභාපති ලෙස දීපාල් චන්ද්‍රරත්න මහතාව පත් කර ඇත.

 

kieslowski krzysztof portret en 1_2766894 vijaya and Geetha

deepal

ඔබේ අදහස කියන්න...