අනුර කුමාර පුඵවන් කියන්න

Port city ව්‍යපෘතියෙන් අලුතින් කොමිස් ගත් යහපාලකයාගේ නම සහ UNP කාරයාගේ නම් කියන්න.
සඳරැවන් වීර මාධ්‍යවේදියනෙණි ! ඔබටවත් ඉභත දෙදෙනා ගැන කියන්න බැරිද?
A Clue….ලොක්කාට පාලනය කරන්න බැරි මිතුරා කවු ද?

ඔබේ අදහස කියන්න...