අපගේ ව්‍යාපාරය තරම් පාවා දුන්,

අපව තරම් අපවාදයට ලක් කල,

සිංහල බෙෳද්ධ ලෙනින්ලා පාර තොට හමුවන උමතු යථාර්ථයක,

සහෝදරයා! ඔබ වැළඳගෙන සිටින්නේ කාවද ?

ඔබේ අදහස කියන්න...