පහත පළවන්නේ ජැක්සන් ඇන්තනී නම් තමන් දිනා පසුව ලෝකය ජයගත් තාත්තාගේ පුතා ගැන ස්ත්‍රියක් කියන කතාවයි. ජැක්සන්ලාගේ ලෝකය දිනා ගැනීමට යෑමේදී ලෝකය විනාශ කළ අතර එහි ප්‍රතිඵල පුත්‍රයන්ට ද බලපා ඇත. අකිලගේ මානසික ව්‍යුහය අපගේ අවබෝධයට අනුව වංචාවක් නොව මානසික ගැටලුවකි. එය මනෝවිශ්ලේෂණයේදී හදුන්වන්නේ ග්‍රස්ථික නියුරෝසියාව නමිනි. මේ ගැන පුලුල් විස්තරයක් අවශ්‍ය අයට සර්පයාගේ පොතේ පසුවදන කියවීමෙන් ලබාගත හැක. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රස්ථිකයකු එකවර සම්බන්ධතා දෙකක් ඇති කරගන්නේ අනෙකාට වංචා කිරීමට නොවේ. එය ඔහු කරන්නේ තමන්ගේ ආශාව විසින් හදුන්වා දෙන විනෝදය බියජනක නිසා එය ලොප් කිරීමටය. ලංකාවේ අනාගත පෙම්වතියන්ට අප යෝජනා කරන්නේ ග්‍රස්ථික නියුරෝසියාව ගැන අවබෝධයක් නැතිව ඔබත් ආදරය කිරීමට ගියහොත් ඔබගේ ඉරණම ද අවසන් වන්නේ අමන්දා ආකාරයටය

zcelaikaf. mq;d ug wdorh lrk .uka wks;a .¾,ag;a wdorh lr,d
miafi lshkjd iShg 85 hs 15 hs lsh,dZ
-wls,f.ka fjkajqK wukaodf.ka fy<sorõjla

fg,s k¿ wls, OkqoaOr ^celaikaf.a mq;a& iy ksrEmsldjl jk ksÆlaIs wukaod w;r mej;s wdor l;dj .ek miq.sh ld,fha mqj;am;aj, úúOdldr ,sms m<jqKd’ fu fofokdu tlaj fï .ek we;eï iïuqL idlÉPd ,nd§ ;snqK w;r wkd.; f,a,sh .ek wls,f.a udmshkao woyia olajd ;snqKd’ kuq;a fuu iïnkaOh fï jkúg ì| jeà ;sfnkjd’
wdor iïnkaO;d ì| jeàu idudkH lreKla jqj;a fï m%isoaO mjq,g iïnkaO fjkakg ys| thska bj;ajQ ks¨laIs wukaod fuu ì| jeàu .ek udOH j,g mq¿,a m%pdrhla ,nd§u úfYaIs;h’ weh ta wdldrhg

isÿ l< fy<sorõjla bßod ßúr mqj;am;g ,nd§ ;sfnkafka fï wdldrhgh’

read more:  www.gossiplankanews.com

 

ඔබේ අදහස කියන්න...