බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම පරිදි දීප්ති කුමාර ගුණරත්න සහෝදරයා සහභාගී වූ සුභාරතී සංවාද වැඩසටහන් වල හඩපට නැවත ඔබ වෙත.

ඔබේ අදහස කියන්න...