ඉස්සර අපි සින්දු ඇහැවිවෙ ගංජා ගහල නෙවි.

මෙන්න අපි අහපු විදිහ.

තක්කඩින්ට අහු වුණා නේද ?

 

ඔබේ අදහස කියන්න...

1 COMMENT

Comments are closed.