අහන්න මෙන්න x Dj සංගීතය
ගිටාරය වයන්නේ අජිත් කුමාරසිරි නොවේ.

ඔබේ අදහස කියන්න...

1 COMMENT

  1. I love so much, dark side is very-well statistics. Nicolas Jarr that’s the one man musicians. all the best.

    අජිත් කුමාරසිරි නම් හොදයි ගිටාර් එකෙන් මිනීමරන්ඩ.

Comments are closed.