ජයන්ත ජයමුනි විසින් රචනා කරන ලද ‘‘විද්‍යා විමුක්ති‘‘ තෘතිය දොරට වැඩීම සදහා පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවති කෙටි උත්සවයේ දී පෙරටුගාමී පක්ෂයේ සමන් පුෂ්පකුමාර සහෝදරයා දැක්වූ අදහස් ඇතුළත් හඩපටයට පහත සබැදියාව ඔස්සේ ඔබට සවන් දිය හැකිය.

ඔබේ අදහස කියන්න...

3 COMMENTS

    • Saman is very conscious about sinhala buddhism. But he is not a zizek specialist like you.
      We do not bother about Youtube Originals. your name is Zizek. aha……what a Name….west and east .
      Read Derrida on this matter. Differance….Ha Ha … Buddhism and western Buddhism. IT’S ONLY A GAP.

Comments are closed.