වාමාංශික ඉදිරි දර්ශනය ගොඩනැගීම සම්බන්ධව පෙරටුගාමී පක්ෂයේ නායක දීප්ති කුමාර ගුණරත්න සහෝදරයා සමග පවත්වන ලද සාකාච්ඡාවක පලමු කොටසට පහත ඇති හඬපටය ඔස්සේ ඔබට සවන්දිය හැක.

ඔබේ අදහස කියන්න...