බහුතරෙයේ ඉන්නා සුලුතරයින් I Handagama June 2019

මේ මොහොතේ අවම එකඟතාවයක් යටතේ හෝ මේ අර්බුදයට සුභවාදී විසදුම් සෙවීමට වාමාංශිකයන් හා ප්‍රගතීශීලින් එක්ව කටයුතු කල යුතු නම් එය කෙසේ විය යුතු ද?

ඔබේ අදහස කියන්න...