ගොබ්බයන් වෙනුවට අපි එකතු වී චින්තනය ගොඩ නගමු !

 

ඔබේ අදහස කියන්න...

4 COMMENTS

 1. දීප්තිත් සොමවංශගේ මාවත තොරා ගනීයි ද ????

  • සෝමවංශගේ මාවත ජාතිවාදය. දීප්තිගේ මාවත මාක්ස්වාදය. වෙනස ඉදිරියට.

 2. So I sneak out to
  the garden to see you
  we keep quiet ’cause
  we’re dead if they knew
  so close your eyes

  • It’s late in the evening
   She’s wondering what clothes to wear
   She puts on her make up
   And brushes her long blonde hair

   And then she asks me, “Do I look alright?”
   And I say, “Yes, you look wonderful tonight”

Comments are closed.