කොළඹ දී පැවැත්වීමට නියමිත යුරෝපියානු ච්ත්‍රපට උළෙල නොවැම්බර් මස 29 වන දා පටන් ගෙන දෙසැම්බර් මස 09 වන දායින් අවසන් වෙයි. මේ සදහා උනන්දු සියළු දෙනාට එම උළෙල නරඹන්න යැයි අප ආරාධනා කරන්නෙමු.

EFF film info Film Trailers info

 

 November 28, 2013

Opening film: (BY INVITATION ONLY)

6:30 pm

The Angel’s Share

All audiences

United Kingdom

2012 | 106 min

November 29, 2013

3:30pm

 

Cool KidsDon’tCry (Achtste groepers huilen niet)

All Audiences

Netherlands

2012 | 96 min

 

6:30pm

Color of the Ocean (Die Farbe des Ozeans)

Adults Only

Germany

2011 | 88min

 

November 30, 2013

3:30pm

In a Better World (HÆVNEN)

More Suitable for Adults

Denmark

2010 | 119 min

6:30pm

The Giants (LES GÉANTS)

More Suitable for Adults

Belgium

2011 | 84min

December 1, 2013

3:30pm

Tomorrow will be better (JUTRO BĘDZIE LEPIEJ) 

Adults Only

Poland

2010 | 118 min

 

6:30pm

 

The House by the Medlar Tree (Malavoglia)

More Suitable for Adults

Italy

2010 | 90 min

 

December 2, 2013

3:30pm

Great Expectations

All Audiences

United Kingdom

 2012 |128 min

 

6:30pm

The Beloved (Les Bien-Aimés)

Adults Only

France

 2011|135min

December 3, 2013

 

3:30pm

Clara and the secret of the bears (Clara und das Geheimnis der Bären)

All Audiences

Switzerland

2013 | 93min

6:30pm

Uncle Hank (OomHenk)

More Suitable for Adults

Netherlands

2012 | 93 min

December 4, 2013

3:30pm

Tales of the Night (Les Contes de la Nuit)

All Audiences

France

2011 | 84min

 

6:30pm

 

The Beauty and the Bastard (Tyttö sinä olet tähti)

More Suitable for Adults

Finland

2005 |102 min

December 5, 2013

3:30pm

Hotel Swooni (Swooni)

All Audiences

Belgium

2011 | 84 min

 

6:30pm

 

More than Honey

All Audiences

Switzerland

2012 | 91min

December 6, 2013

 

3:30pm

 

Oh Boy

Adults Only

Germany

2012 | 88 min

 

Closing Film:

 

6:30pm

Between Two Worlds (Ahasin Watei)

More Suitable for Adults

Sri Lanka

2009 | 85min

Beloved beloved2 Between_Two_Worlds Boulie lanners the giants colour of the ocean colour of the ocean1 Great Expectations, 2011, Great-Expectations image2a In a better world Kaat Beels VENEZIA: MALAVOGLIA DI SCIMECA A ORIZZONTI. IN CONCORSO FILM ISPIRATO A VERGA E AMBIENTATO IN SICILIA OGGI malavoglia1 Friederike Kempter, Tom Schilling OOM HENK 1 OOM HENK 2 Tales of The Night The Angels' Share the beauty and the bastard the giants still tomorrow will be better

Poster

ඔබේ අදහස කියන්න...