පහත පල වන්නේ  ර්‍බොරදිය පොකුණ” ගැන x කණ්ඩායමේ හිටපු පොරක් ලියන ලද දේවල් ගැන කරන ලද විචාරයකි.

unmarriedwoman1w Coming-Home-Fonda_l

 

 

[document file=”http://104.244.127.152/~mana/wp-content/uploads/2015/03/cinema-critic-R2.pdf” width=”600″ height=”400″]

 

ඔබේ අදහස කියන්න...