දාර්ශනික තලයේ ස්ති්‍රයක් පිරිමියකු කිච කල විට සමාජය හැසිරෙන්නේ කෙසේ ද?

 

ඔබේ අදහස කියන්න...

1 COMMENT

  1. තරමක් දුරට ගැහැනුන් පිරිමින්ට හිංසා කරන එක ඇත්ත. එහෙම ඒවා තිබෙනවා. නමුත් තවම් ලෝකයේ පිරිමින් විසින් කරන හිංසා ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් ඉතාම වැඩියි. බටහිර ලෝකයේ හැර.
    ඔබට පිළිතුරක්:
    http://kolambagamaya.blogspot.co.uk/2015/06/blog-post_25.html

Comments are closed.