වසර ගණනාවක් තුළ සමාජයේ වෙනස්වීම් සහ මනුෂ්‍ය සම්බන්ධකම් ව්‍යුහගත වන ආකාරය පිළිබදව කරන ලද විශ්ලේෂණයක් පහත දැක්වේ‍

 

[document file=”http://104.244.127.152/~mana/wp-content/uploads/2014/03/Writup-web.pdf” width=”600″ height=”400″]

 

 

 

 

 

ඔබේ අදහස කියන්න...

1 COMMENT

Comments are closed.