ඔබේ අදහස කියන්න...

1 COMMENT

  1. මහා අනෙකා නොමෑති සමාජ ක්‍රමය මේ විදිහට තමයි පවතින්නෙ.මහා අනෙකා නොමෙති විට ප්‍රසිද්ද දෙශපාලනය කර වෑඩක් නෑත හොරෙන් පමනයි කරන්න වෙන්නෙ. මෙය වෙනස් වෙන්නවද?මිනිස්සු එකතු වෙලා වෙනස් කල යුතුද? අලුතෙන් මහා අනෙකා එති වෙනවද?දීප්ති සාහොදරයා උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා.

Comments are closed.