ප්‍රගීත් රත්නායකගේ “එකලස් රූප “ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයට පසු චිත්‍ර කලාව Bitcoin දක්වා විකාශනය . අද කතිකාවට එන්න !


දේශනය- දීප්ති කුමාර ගුණරත්න සහෝදරයා
ස්ථානය- සුරිය විලේජ් -හැව්ලොක් ටව්න්
වේලාව – අද සවස 3:30

ඔබේ අදහස කියන්න...