දේශපාලන රංග භූමියේ මේ වන විට සිදුවන රංගනය තටම තටමා තේරුම් ගන්නට බොහෝ දෙනා උත්සහ කරති. මේ ඒ පිළිබදව දීප්ති කුමාර ගුණරත්න  විසින් කරන විශ්ලේෂණයි!

 

[document file=”http://104.244.127.152/~mana/wp-content/uploads/2013/09/Deephi-article.pdf” width=”600″ height=”600″]

120806-james-packer 245369-packer-crowe 250780-dtstory-packer 311504-james-packer art-packerlast-620x349

Ed Miliband and David Cameron clash over party funding at PMQs – video

 

ඔබේ අදහස කියන්න...