පහත පළවන්නේ සයිකෝසියාව පිළිබද ආරම්භක විග්‍රහයකි.

සමකාලීන සයිකෝසියාව

ඔබේ අදහස කියන්න...

1 COMMENT

Comments are closed.