බේරුවල සිදුවීම ගැන තව දුරටත් දැන ගන්න සමබිම පුවත්පත සමග නොමිලේ පිරිනමන අතිරේකය MISSING කියවන්න. මෙහි මිද්‍රිත පිටපත සදහා සමබිම පුවත්පත බලන්න.

 

 

[document file=”http://104.244.127.152/~mana/wp-content/uploads/2014/07/deepthi-print2.pdf” width=”600″ height=”400″]

ඔබේ අදහස කියන්න...