දීප්ති කුමාර ගුණරත්න සහෝදරයා සහභාගී වන “තීරණය ” වැඩසටහන අද රාත්‍රී 10:30ITN
ඔස්සේ ඔබට නැරඹිය හැක.

සහභාගී වන අනෙකුත් කථිකයින්

ජයම්පති වික්‍රමරත්න
ප්‍රදීප් වීරසිංහ

ඔබේ අදහස කියන්න...

4 COMMENTS

  1. අපෝ කඩේ යන්න පටන් ගත්තද, මොකෙක්ද ප්‍රදීප් වීරසිංහ කියන්නෙ, රනිල් ගෙ රෙදි හෝදන්නෙක් නෙ. එයා මාද්‍ය ගෑන කියන ඒව ITN එකට අදාල නෑද්ද 😀

  2. to be honest, a compliment to your audacity verifiable truth. despite we live in an era that all the sinister politicians went asurprising of their projects.
    as for your political point of view in fact we have been waiting for years since everyone has been tried for years of their projects in the end all have failed.from its inception we have wasted a lot of time on their stupidity we have thought that they are political instead in reality everything in paradox. now they can not do more these stupid things, in my opinion the right time has arrived.At the beginning it seems that it is hard but you are not alone but behind you the great philosophy that you possess. Deepthi .. good luck

  3. well I have to complain about you when you’ve been on TV That you memtioned we do not have plumber,masons for our comfort convenience ,this statement implies bad impersion that as it is possible to say that people must take care of the humiliated work. Is it modern way to say? by chance you have realized that I am saying it is not possible from you even though it is endowed with Hegalian philosophy, it is good for Kantian filisophy and it is because a doctrine of transcendental structures a priori of thoughts.

Comments are closed.