රන්දි ඔයා ෆැන්සි වුනේ  කාව කොපි කරල ද?

xxxxxxxxxxxxxxxxx

ඔයාගේ අවිඥාණය වටහා ගන්න

තිුවීලර් මැයි දිනයට එන්න !

ඔබේ අදහස කියන්න...

2 COMMENTS

  1. වීල් පාර්ක් එකේ ටෝක් දිදී ඉන්න අයියලට අද දවසේ මාතෘකාව… හුකෑස්…

Comments are closed.