ඔහුගේ දර්ශනය වුයේ සෝර්බා සහ පෙරදිගයි.

මේ ස්ත්‍රී ආත්මයට සුව නින්දක්!

deepthi.

ඔබේ අදහස කියන්න...