මෙම ලිපියේ සාරය මෙසේ ගොනු කල හැක.

මාක්ස්වාදී භාවිතය තුලදී ද යම් මොහොතකට පසු ඒකාවචරයන් ධර්මය අත හැර අවිඥානක විශ්වාසයන් ධර්මය ලෙස සලකයි. එවිට නැවත පුනරීක්ෂනයකට යා යුතුය. නැතහොත් පක්ෂය විපරිතයන්ගෙන් [ස්ටැලින්වාදීන්] සහ ජපන් සමන්ලාගෙන් පිරී යනු ඇත.

Stalin 2

SIHINAYA 08

 

 

 

 

 

 

ඔබේ අදහස කියන්න...