අද දින දේශනය !

0
4202

ඔබ තවමත් මහා අනෙකා ගැන ඉගනගන්නේ මහපාරෙන්ද ?
කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයේ අවසාන දිනය අදයි.

ඒ නිමිත්තෙන් සිදුවන දේශන මාලාවේදී අද සවස 2ට BMICH හි එළිමහන් දේශණ ශාලාවේදී දීප්ති කුමාර ගුණරත්න සහෝදරයාගේ දේශනයට ඔබටත් සහභාගී විය හැක.

”පියානෝ ගුරැවරිය සහ x සමාජිකයාගේ ආත්මීයත්වය”

Dr. Erika Kohut teaches piano and English at the Conservatory in Vienna. In her early forties, she lives at home, cooped up with her mother, whose influence Erika escapes only on her regular visits to porn cinemas and peepshows. Her sexuality is an affair of morbid voyeurism and masochistic self-mutilation. Erika and life travel separate paths. Until one day, one of her students gets it into his head to seduce her…

The Piano Teacher (French: La Pianiste, lit. ‘The Pianist’) is a 2001 French-language psychological thriller film, written and directed by Michael Haneke, that is based on the 1983 novel of the same name by Elfriede Jelinek. It tells the story of an unmarried piano teacher at a Vienna conservatory, living with her mother in a state of emotional and sexual disequilibrium, who enters into a sadomasochistic relationship with her student. A co-production of Austria and France, Haneke was given the opportunity to direct after previous attempts to adapt the novel by filmmakers Valie Export and Paulus Manker collapsed for financial reasons.

ඔබේ අදහස කියන්න...