අපගේ විනය රාමුව

දළ වශයෙන් දශක දෙකක් පමණ ඉතිහාසයක් සහිත X ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන් ඇති වී ඇති බාහිර අර්ථකථන විශ්වයක් සතු එක් මූලික පොදු ලක්ෂණයක් ඇත....

Decolonizing “reconciliation” itself

  ලිබරල්-Left කියවීමට එරෙහිව There were many readers and interpreters of the 2019 presidential election result: some were jubilant, others lamented heavily. All strived to provide...

මිනිසුන් නායකයන්ට ආදරය කරන්නේ ඇයි ?

  සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ භාෂාව සහ දේශපාලන ව්‍යාපාරවල භාෂාව අතර පුළුල්ම ‘පරතරය’ විද්‍යාමාන වන සමාජයක අපි ජීවත් වන්නෙමු. මින් ගම්‍ය වන එක තලයක් වන්නේ, අප ජීවත්...

The sad fate of Syriza

  In capitalism as we knew it, when a severe economic crisis made impossible the system’s normal reproduction, some kind of authoritarian rule (usually a...

In facing a chaotic political situation, must we listen to “somebody” or let our...

“Conscience” is a deeply misleading notion. Because most of the time conscience refers to the guilt we experience if we are engaged in an...

Anna O.: Famous Case Study of Joseph Breuer and Sigmund Freud

Fraulein Anna O. (Bertha Pappenheim) was the first of 5 patients treated for hysterical illnesses by Josef Breuer and Sigmund Freud and described in...

Give Me Shelter

  Franco ‘Bifo’ Berardi and Mark Fisher discuss exhaustion, the financial crisis, aesthetic resistance and the ‘slow cancellation of the future’ In the 1970s in Italy,...

Jihad, the Feminine and Stalker (1979):

  Jihad, the Feminine and Stalker (1979): Understanding Islam’s radicality through Tarkovsky’s masterpiece.                      “One is thus tempted to claim that Tarkovsky stands for the...

Psychoanalytic Novels of Simon Navagattegama

"Where there is much light, the shadow is deep." - Johann Wolfgang von Goethe The Sri Lankan novelist Simon Navagattegama used a series of mystic...

Lacanian Model of Psychosis

The term psychosis was first introduced in the mid-19th century (Thomas, 2001) and this term was first used by the Austrian medical doctor Ernst...

Reading ‘Appachchi Avith’, for the Utmost Benefit of Understanding the Society

  The award winning novel, Appachchi Avith, which was written by Saman Wickramarachchi, can be considered as a successful expression of the psychosocial aspect of...

Follow us

4,006FansLike
58FollowersFollow
179SubscribersSubscribe

Latest news