ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, October 17, 2017
You are here: Home » Social News

Social News

There’s nothing ‘natural’ about a natural disaster

Disasters have unequal impacts – it’s the poor and marginalised who suffer most. David Harvey writes on Hurricane Harvey     Here is the Wikipedia entry for Hurricane Mitch, which ravaged Central America in 1998: ‘From October 29 to November 3, Hurricane Mitch dropped historic amounts of rainfall in Honduras, Guatemala, and Nicaragua, with unofficial reports of up to 75 inches… Nearly 11,000 people ...Full Article

The Limits of the Web in an Age of Communicative Capitalism

  What has been the political impact of networked communications technologies? In the era of the occupy movement, the Arab Spring, Wikileaks and now the protests in Brazil and ...Full Article

The NGO-ization of Resistance

  A hazard facing mass movements is the NGO-ization of resistance. It will be easy to twist what I’m about to say into an indictment of all NGOs. That ...Full Article

නන්දිකඩාල් සහ Red Bull

  විරෝධය වෙළඳදැන්වීමක් ලෙස…… End of Resistance………………..     By contrast, Pepsi’s ad offers up nothing about what the soda maker believes. And unlike Urban Outfitters, when Pepsi addressed ...Full Article

The April Theses

One hundred years ago, today, Lenin presented “The April Thesis” This article contains Lenin’s famous April Theses read by him at two meetings of the All-Russia Conference of Soviets ...Full Article

deepthi – the philosopher who declined to bargain

  “When in Rome, do as the Romans do” is a well-known saying which is often quoted by people from all walks of life. It’s popular meaning is that ...Full Article

පුංචි අවවාදයක්!

අප පක්ෂයේ පසුගිය වසර හතර පහ තුල සිදුවූ කුමන්ත්‍රණ සහ අපරාධ වල සිට විශාල හොරකම් දක්වා සිදුවීම් නිශ්චිත වෙලාවකදී අප  විසින් හෙලිදරව් කිරීමට නියමිත වන අතර පක්ෂයේ හිතවතුන් සහ ක්‍රියාධරයන්ට ...Full Article

කන්නන්ගර යුගයේ අවසානය..

සයිටම් පුද්ගලික වෙද්‍ය විද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා ලබා දෙන ලද අධිකරණ තීන්දුවත් සමග ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනය,අධ්‍යාපන පුද්ගලීකරණය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවි ඇති නව තත්වය ගැන ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂයේ අදහසට  ඔබට පහත ...Full Article

සිරියන් යුද්ධයේ තවත් පැත්තක් 1

  ඇෆ්ගන් කතාව: හැටේ දශකයේ සහ හැත්තෑව දශකයේ  ඇෆ්ඝනිස්තානය නිදහස් රටකි. සාමාන්‍ය දියුණු වෙමින් පවතින මිශ්‍ර ආර්ථිකයක්, හොඳ විශ්ව විද්‍යාලයක් (කාබුල්) තිබූ රටකි. අතීතයේදී අවකන් නමින් හැඳින්වුණු බෞද්ධ රටක් වූ ඇෆ්ඝනිස්තානය හත්වන ...Full Article

Bell-bottoms, turtlenecks and stagflation

This commentary is triggered by a shot fired by Prof. Kumar David in an article titled India’s Demonetization Is Worthy Of Support: Mody’s Masterstroke – With Blemishes.  With a few keystrokes, ...Full Article

if you are caught in the dream of the other you’re ruined.

   I am critical of Cuba not because I am anti-Communist but because I remain a Communist. We all remember the classic scene from cartoons: a cat walks over ...Full Article
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Next »