ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, September 26, 2017
You are here: Home » News » අපගේ ප්‍රකාශන පොත් ප්‍රදර්ශනයෙන්..

අපගේ ප්‍රකාශන පොත් ප්‍රදර්ශනයෙන්.. 

dsc_1109

මෙවර කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප‍්‍රදර්ශනයේදී ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂයේ ප්‍රකාශනයන්ද ඔබට මිලදී ගැනීමට අවස්ථාවක් ඇත.
නයින් ප්‍රකාශකයන්ට අයත් J294 කුටියෙන් අපගේ ප්‍රකාශන ඔබට මිලදී ගත හැක.

සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...