අපේ මැයි රැලිය…

 

මැයි 1 වනදා සවස 4ට බලාපොරොත්තු වන්න. 
ඊට බස් 800 කින් සෙනග ගෙන්වනු නොලැබෙන අතර එයට සහභාගීවන්නෙ එක් ප්‍රේක්ෂකයෙක් පමණි.  ඔහු ඊට සවන්දෙන බව අපට විශ්වාසය… 
Capitalism and May X
Capitalism and May X

ඔබේ අදහස කියන්න...

1 COMMENT

  1. එය වන අතර, හැකි නොවේ එය නොවන බව

    එය එසේ නොවේ හා සිදු නොවිය යුතුයි
    Parmenides notes that being is unique and there can not be two beings because if one is being, and the other is not the first, then it is non-being.

    If A is the being, and B is not A, then B is non-being, that is, it is not. This reasoning prevented them from talking about institutions and led to the denial of becoming, which the ancients could not explain.

Comments are closed.