රංග බණ්ඩාරනායක 2006 වර්ෂයේ දී නිෂ්පාදනය කල වෝල්ට් 33,000 වැඩසටහන ඔබට පහතින් නැරඹිය හැක.

එහිදී ‘සඳමාලී’ සහ දීප්ති අතර රසායන විද්‍යාව [CHEMISTRY] අමතර අශ්ලීල වින්දනයක් ඔබට ඇති කරනු ඇත.

පුුරැෂ ඔබට වඩා වැදගත් ඇගේ රහස මිස X කන්ඩායමේ රහස නෙවි නේද ?

SANDAMALI-

ඔබේ අදහස කියන්න...

3 COMMENTS

  1. ජෙප්පොන්ට වෙන වැඩේ දීප්ති දැකලා තියෙනවා

  2. Thank you so much for posting this valuable interview. This gives a clear picture of Deepthi’s vision and his thinking behind the vision. This interview has been done nearly a decade ago and Deepthi is still ‘in the scene’ as it were. This shows he has the ‘stamina’ or ‘the staying power’ to make his vision a reality. I do hope that he will be able to make a significant ‘dent’ in our socio-political culture if not a turning point. Best Wishes Deepthi. PS. OH yes, I ‘jouissanced’ the ‘Chemistry’ too.

Comments are closed.