photo(55)photo(56) photo(57) photo(58) photo(59)

ඔබේ අදහස කියන්න...

3 COMMENTS

  1. සෑම විටම පිරිමියා තම බිරිද කෙරේ ඉදිරිපත් කරන අර්ථකතනය අසම්පූර්ණ වන බව දැනගත යුතුය. ස්ත්‍රීන් යනු අත්‍යන්තයෙන්ම වෛශ්‍යාවන් බවත් ඔවුන්ගේ පැවැත්මම එය බවත් පිරිමින් යනු වෙශ්‍යයන් බවත් ඔවුන්ගේ ආශාවම ස්ත්‍රීන්ට ඇති යටත්භාවය සහ ආශාව නිරූපණය කරන බවත් දැනගත ය. අනෙක සීසර්ට වූ දෙය ගැන වඩාත් නිරවුල් නිරූපණය ලෝකයේ සම්භාව්‍ය චිත්‍රයක් වූ බවත් මතක තබා ගත යුතුය. ඇන්ඩෘ ජයමාන්න හරි මොන පකෙක් හරි කමක් නෑ. උබ පකය වෙන්න එපා. නිවටකම ලෝකෙට පෙන්වන්න එපා.

Comments are closed.