සම්මබ්ම සම්මණ්ත්‍රන මාලාවේ මීළග සම්මණ්ත්‍රනය අම්පාරේ දී

මාතෘකාව

උතුරට දුන්නම නැගෙන හිරට නැ.ති වෙන්නේ මොනවද?

කතිතයන්

දීප්ති කුමාර ගුණරත්න

සුදර්ශණ ගුණවර්ධන

මනෝරි කලුගම්පිටිය

සම්පත් පුෂ්පකුමාර

දිනය

ජූලි 14 උදේ 9.30 ට අම්පාර ටෙරල් සම්මණ්ත්‍රන ශාලාවේ දී

ඔබ සැමට ආරාධනා

 

995394_10200099092823177_176545627_n

 

 

 

ඔබේ අදහස කියන්න...