ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, September 26, 2017
You are here: Home » News » එක්තරා යුගයක් නිශ්චිතවම අවසන් වී ඇත

එක්තරා යුගයක් නිශ්චිතවම අවසන් වී ඇත 

1984-120820TrotskyGranson_6565411

එක්තරා යුගයක් නිශ්චිතවම අවසන් වී ඇත.
ආරම්භ වී ඇත්තේ නව යුගයක් දැයි අපි නොදනිමු.
මහාචාර්ය සුචරිත ගම්ලත් මියගොස් ඇත!

සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...