එක්තරා යුගයක් නිශ්චිතවම අවසන් වී ඇත.
ආරම්භ වී ඇත්තේ නව යුගයක් දැයි අපි නොදනිමු.
මහාචාර්ය සුචරිත ගම්ලත් මියගොස් ඇත!

ඔබේ අදහස කියන්න...