මෙම ලිපියේ 9 වන පිටුවේ අවසාන ඡේදය ට පෙර ඡේදයේ ඇති “ඉහතින් සඳහන් කළ පරිදි සම්මත චිත්‍රපට ආඛ්‍යානවල මෙන් ………” නම් වාක්‍යයේ තිබෙන “ගොඩනැඟෙන” යන වචනය “ගොඩනොනැඟෙන” යනුවෙන් නිවැරදි විය යුතු ය. 

oba nathuwa Oba ekka

 

ඔබේ අදහස කියන්න...

2 COMMENTS

 1. Dear Pushpajith,
  I read your EXCELLENT review in the Sathhanda newspaper. As a review should be, it goes beyond the work, the film, which I personally consider is an another’output’ of Prasanna’s opportunistic film making.

  • why you are focus on Prasanna’s Bad Bahaviour? It is also the weekest of Point of Boopathi.
   We all know now , that our society moving around a jouissance and not govern by ideals.
   90 ‘s are over. simulation’s are no more. Focus on “fantasy”.

Comments are closed.