ජිජැක් පිළිබද අධ්‍යනය යටතේ අද දවසේ සාකච්ඡා වන්නේ සමාජවාදය සමග ජාතිකවාදය සහ ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය දෙමුහුම් කළ විට සිදුවන ආචරණයයි.
පහත හඩපටයට සවන් දෙන්න !

ඔබේ අදහස කියන්න...