ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Sunday, September 24, 2017
You are here: Home » News » ධනවාදය යනු කුමක් ද?- සමන් පුෂ්පකුමාර

ධනවාදය යනු කුමක් ද?- සමන් පුෂ්පකුමාර 

ini avan (31)

වසර 213 ක් වූ අගෝස්තු මස 08 වන දින කොළඹ ජයවර්ධන කේන්ද්‍රෙයේ දී පවත්වන ලද සම්මණ්ත්‍රණයේ දී ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමි පක්ෂයේ සමන් පුෂ්පකුමාර විසින් පවත් වන ලද දේශණය

 

 

 

Saman Lecture 001

Saman Lecture 002

Saman Lecture 003

Saman Lecture 004

සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...