දැනුම යාවත්කාලින කිරීමට දක්වන ප්‍රතිවිරෝධය ගැන මහේෂ් හපුගොඩ සහෝදරයා සමග කල සාකච්චාවෙන් ඔබ්බට තවදුරටත් පැහැදිලි කරගැනීමට

පහත හඬපටයට සවන්දෙන්න

ඔබේ අදහස කියන්න...