අද වන විට යථාර්ථයේ ප්‍රබන්ධ මානය වඩවඩාත් අපට කියාදෙන්නේ සිනමාවයි.
ධර්මසේන පතිරාජයන්ගේ අභාවය සැල වූ වහාම ඔහුට උපහාරයක් ලෙස
අප මෙය පලකරමු.

1.

2.

3.

4.

5.

 

ඔබේ අදහස කියන්න...