කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ නීති පීඨයේ නීති ශිෂ්‍ය සභාව විසින් සංවිධානය කරන ලද ‘පශ්චාත් නූතනවාදය’ යනු කුමක්ද? යන සම්මන්ත්‍රණයේදී දීප්ති කුමාර ගුණරත්න විසින් නිකුත් කරන ලද අදහස් දැක්වීමට පහත සබැදියාවෙන් ඔබට සවන්දිය හැක.

ඔබේ අදහස කියන්න...