මාජය වෙනස් කරන්න හිතන එකට අපි කෙතරම් බයද?

Peratugami

X X X X X X X X X X X X

 එහි සලකුණ කුමක්ද ?
හැමෝම තමන් පරිනත යැයි හිතන මොහොතක ඇයි අපි බොළඳ ?
පෙරටුගාමී පක්ෂය.
අපි ට Mark එකක් දාන්න.
Colombo

ඔබේ අදහස කියන්න...

1 COMMENT

Comments are closed.