බොහෝ දෙනා නොසිතන තැන වන්නේ මිනිසුන් ක්‍රියාත්මක වන තැනයි. 
ඇත්තටම ඔවුන් මොනවා සිතුවත් ක්‍රියාකරන තැනේ දී එක්ව එක්සත්ව ක්‍රියා කරයි.
එසේ වන තැනයි අධ්‍යනය කළ යුත්තේ !

ඔබේ අදහස කියන්න...

2 COMMENTS

  1. Ref: පිරිමින් ස්ත්‍රීන්ට ඡන්දය දෙන්නේ කොහොමද ?
    Posted: 8:01 pm, August 6, 2015> Comment: මට පෙනෙන හැටියට දීප්තිටත් අලුතින් හිතන්නට කාලේ හරි වගේ.

    • දන්නෙ නැති දෙය දන්නෙ නැහැ කියන්න නිහතමානී වන්න !

Comments are closed.