මෙලන්කොලියාව 2 – A Dialogue ට අදාලව දීප්ති සහෝදරයා සහ මහේෂ් සහෝදරයා සමග පැවැත්වූ සංවාදයේ වීඩියෝව පහත සබැඳීයාව ඔස්සේ නැරඹිය හැක.

 

ඔබේ අදහස කියන්න...