ටිල්වින් සහ බියර්

අමායාගේ පච්ච    පෙන නගින බීර 

            සංකේත පියා 

 ආශාව                      සැබෑව                      පරිකල්පනය

 යථාර්ථයේ ගැටලුවට පිළිතුරු
1.පිළිතුර 

2.පිළිතුර

3.පිළිතුර

4.පිළිතුර

                            

 

 

ඔබේ අදහස කියන්න...