ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, August 22, 2017
You are here: Home » News » ලස්සන දෙයෙහි නො- අදාලත්වය; සන්නිවේදන ධනවාදයේ නිරීක්ෂය තුලින්

ලස්සන දෙයෙහි නො- අදාලත්වය; සන්නිවේදන ධනවාදයේ නිරීක්ෂය තුලින් 

warhol-andy-leninමුලදී ප්‍රියාන් විජේබණ්ඩාර නැමැත්තා අප සංවිධානයේ පංති සදහා සහභාගී වූ පුද්ගලයෙකි. නමුත් දැන් ඔහු හැසිරෙන්නේ බුරිය නැති පුද්ගලයකු ලෙසය. මෙම රෝග ලක්ෂන අප හොදින් අදුනන බව මතක් කරමු.

ඔහුට අප පක්ෂය මගින් දෙන මුලික පිලිතුර ඔබට පහත ඇමුණුම හරහා කියවිය හැක.


සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...